Правила прийому


Правила конкурсного приймання учнів до 5-9-х класів (підрозділ «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва), 10-х класів (підрозділ «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, на підставі Статуту НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

 

1. Загальні положення

 

1.1.                 Порядок вступу до НВК № 141 «ОРТ» м.Києва та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою НВК № 141 «ОРТ» м.Києва та затверджуються директором.

1.2.                 У конкурсному відборі беруть участь діти (учні) незалежно від їх місця проживання.

1.3.          Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.4.          Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбачених Правилами.

1.5.          Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотримання принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1.           Конкурсний відбір до 5 класу підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва організовується і проводиться у разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість вільних місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти.

2.2.           У разі створення додаткового 5 класу підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва зарахування на вільні місця здійснюється за результатами конкурсного відбору.

2.3.           Для зарахування до 10 класів заяви подаються до 15 червня включно. Якщо кількість поданих заяв про зарахування до 10 класу підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м.Києва перевищує загальну кількість місць у 10-му класі підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м.Києва, зарахування на вільні місця здійснюється за результатами конкурсного відбору.

2.4.           Зарахування до 6-9х класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у класах.

2.5.           Інформація про наявність вільних місць у кожному класі оприлюднюється в закладі освіти та на його сайті впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.

2.6.           Порядок вступу оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку в закладі освіти (НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) та на його веб-сайті. 

2.7.           Не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсних випробувань у приміщенні та на сайті НВК № 141 «ОРТ» м. Києва розміщуються зразки конкурсних завдань для вступних випробувань.

2.8.           Оголошення про проведення конкурсного відбору до 5-х класів підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва оприлюднюється не пізніше 1 червня включно.

2.9.           Конкурсний відбір до 5 класу підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

2.10.        Рішення про проведення конкурсу до 10-го (10-х) класу (класів) підрозділу «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м.Києва має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

2.11.        Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

2.12.        Додаткове конкурсне приймання може відбуватися до початку та впродовж навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

2.13.        Для проведення конкурсу у НВК № 141 «ОРТ» м. Києва створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора. Головою конкурсної приймальної комісії є директор НВК № 141 «ОРТ» м.Києва або його заступник.

2.14.        Для оцінювання результатів конкурсних випробувань з кожного предмета створюється предметна комісія; її склад затверджується наказом директора НВК № 141 «ОРТ» м.Києва

2.15.        Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-х класів (підрозділ «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) проводяться у письмовій формі та включають комплексне випробування для перевірки результатів навчання учнів з математики та української мови; 10-х класів (підрозділ «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва) проводяться у письмовій формі та включають завдання для перевірки результатів навчання учнів з математики та української мови.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-9х класів підрозділу «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, проводяться за наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання, у письмовій формі та включають завдання для перевірки рівня знань учнів з математики та української мови.

3.3. Варіанти завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати чинним навчальним програмам для відповідних класів закладів освіти, перелік питань з навчальних предметів, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання розробляються методичними комісіями  вчителів, схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються директором НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК № 141 «ОРТ» м. Києва в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та учасників конкурсу.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учасникам конкурсу видаються індивідуальні аркуші зі штампом закладу освіти; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. На виконання письмових завдань виділяється 1 академічна година на комплексне випробування з української мови та математики (для учнів, які вступають до 5-х класів), 2 академічні години на два предмети в один день  (для учнів, які вступають до 6х-9х класів, 10-х класів).

3.8. Роботи учасників конкурсу зберігаються в архіві НВК № 141 «ОРТ» м. Києва протягом року.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

3.10. Результати письмових конкурсних випробувань оголошуються не пізніше ніж через три робочі дні після їх проведення.

3.11. За результатами конкурсних випробувань серед конкурсантів, які отримали оцінки достатнього та високого рівня, складається рейтинг претендентів на зарахування до підрозділів «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій», «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

3.12. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

3.13. Учасники конкурсу, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані в триденний термін подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК № 141 «ОРТ» м. Києва.

3.14. Учасники конкурсу, які не зявились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Учасники конкурсу, які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань достатнього та високого рівня) пройшли конкурс, зараховуються до НВК № 141 «ОРТ» м. Києва наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії відповідно до прогнозованої мережі класів на поточний навчальний рік. Зарахування учасників конкурсу проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Учасники конкурсу, які рішенням конкурсної комісії рекомендовані до зарахування до підрозділів «спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій», «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва, не пізніше ніж протягом 5-ти робочих днів після оголошення результатів конкурсу надають такі документи:

- заяву одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтво про базову загальну середню освіту - оригінал (для претендентів до вступу до 10-х класів (підрозділ «технологічний ліцей» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва);

- копію свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

- особову справу;

- оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності).

4.3. Якщо учасники конкурсу, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, вони можуть звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Апеляція подається протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-ох робочих днів з дня її подання. Під час розгляду апеляцій додаткові випробування не проводяться.

4.4. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації зобов’язане організувати повторні вступні випробування, а також розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

4.7. Особа має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька закладів освіти, але для зарахування до визначеного нею закладу освіти вона повинна надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи, визначені цим Порядком) упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу в цьому закладі освіти, але не пізніше 31 серпня.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор НВК № 141 «ОРТ» м. Києва несе персональну відповідальність за організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог даних Правил.